Tavares Smith, 35, of Augusta, Order to show cause

Tavares Smith

Mi Choi, 54, of Martinez, Shoplifting

Mi Ae Choi